KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY
Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.

  Przedszkole jest placówką katolicką.


Misja przedszkola:
Pragniemy, wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju w oparciu o wartości chrześcijańskie i towarzyszyć im w odkrywaniu piękna stworzonego świata i jego Stwórcy.
Pragniemy przekazać dzieciom radość płynącą z Ewangelii poprzez wychowanie
i rozwijanie w nich postaw prospołecznych, zgodnie z przykazaniem miłości Boga
i bliźniego.
Pragniemy wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci i kształtowaniu w nich właściwego "stanowiska wobec Boga, Kościoła i państwa" na wzór św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego stając się "wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego".


Wizja przedszkola:

Pragniemy, aby przedszkole stawało się miejscem i środowiskiem, w którym dziecko jest szczęśliwe, może rozwijać się i wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze miłości, akceptacji i szacunku.
Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski mówił: „Społeczeństwo składa się z jednostek, a kto szczerze pragnie dobra dla ogółu musi przede wszystkim korzystnie i zbawiennie wpływać na poszczególne jednostki, które mu Pan Bóg powierzył. Jak te jednostki dzisiaj wychowamy, takim będzie całe społeczeństwo za lat kilkadziesiąt”.

Cele ogólne:

 • Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków prawidłowego rozwoju
 • Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i jego możliwości
 • Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Przedszkole opiera się na następujących założeniach:

 • Przedszkole dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności dzieci
 • Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości chrześcijańskich
 • Przedszkole przygotowuje dzieci do bycia w grupie i w społeczeństwie.

Głównymi zadaniami przedszkola jest:

 • Właściwa organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zmierzająca do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem
 • Współpraca z rodzicami integrująca system wychowania w rodzinie i w przedszkolu
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyjająca rozwojowi wiedzy i kreatywności u dzieci oraz kształtowania postaw społeczno- kulturowych.

Osiągnięcie powyższych założeń i zadań umożliwia realizacja:

 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Statutu
 • Procedur obowiązujących w przedszkolu:
  - procedura informowania rodziców o diagnozie dziecka
  - procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka
  - procedura obserwacji zajęć 
  - procedura przepływu informacji przedszkole-rodzic
  - procedura przyprowadzanie i odbioru dziecka
  - procedura sprawowania wewnetrznego nadzoru pedagogicznego

        

Chcemy, aby Absolwent naszego przedszkola:

 • Ufał Bogu i wiedział, że jest Jego ukochanym dzieckiem i wartościowym człowiekiem
 • Pielęgnował wartości moralne takie jak: miłość i miłosierdzie, dobroć, prawdę, szacunek, przyjaźń
 • Kochał swoją rodzinę i z nią się utożsamiał
 • Miał poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znał i szanował swoją ojczyznę, poznawał jej historię, kulturę i tradycje
 • Nawiązywał właściwe relacje oparte na szacunku, zaufaniu, akceptacji i posiadał umiejętność współdziałania
 • Był gotowy do podjęcia nauki w szkole poprzez wszechstronny rozwój osobowości
 • Potrafił używać swych zdolności w służbie innym niosąc im radość i nadzieję
 • Umiał dostrzegać piękno i dobro wokół siebie
 • Dzielił się z innymi swoimi umiejętnościami i talentami
 • Przestrzegał praw innych ludzi, zasad kultury i postępowania według ustalonych norm

Zasoby osobowe przedszkola:

- Kadra pedagogiczna posiadająca:

 • Wymagane kwalifikacje zawodowe
 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola
 • Szacunek do każdego człowieka i kulturę osobistą
 • Wiarę w Boga przejawiająca się w świadectwie życia
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność dzielenia się doświadczeniem zawodowym
 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola
 • Pasję do poszukiwania wciąż nowych form pracy z dzieckiem poszerzając jego wiedzę i umiejętności oraz rozbudzając w nim jego talenty i potencjał twórczy

- Personel administracyjno-obsługowy posiadający:

 • Odpowiednie przeszkolenie zawodowe
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Postawę świadczącą o życiu wg wartości chrześcijańskich
 • Umiejętność tworzenie pozytywnej atmosfery

Baza przedszkola:

 • Odpowiednia ilość pomieszczeń: 4 sale, jadalnia, szatnia, pokój nauczycielski, pokój socjalny,
 • Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką
 • Sale wyposażone w: tematyczne kąciki zabaw, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny
 • Bezpieczny plac zabaw wyposażony w sprzęt terenowy

 

Dalsza praca nad koncepcją:
1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować.
2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego.
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek w Koncepcji.
4. Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych.